3Q13 i3 Quarterly Innovation Monitor: Energy Storage